fredag 8. juli 2016

Lovbrudd om fagfolk ikke melder fra om mulig omsorgssvikt

Ine Haver, sosionom i barnevernet, er god som drar debatten med psykolog Rolf Marvin Bøe Lindgren til der den skal være: Alle som arbeider med barn, har en plikt til å melde fra til barnevernet når det er mistanke om alvorlig omsorgssvikt.
Psykologer som ikke melder til barnevernet, har jeg også møtt. De bryter norsk lov, som er politisk vedtatt av Stortinget.
Det er barnevernet som har lovhjemler til å grundig undersøke saken når det er mistanke om omsorgssvikt. Alle andre fagpersoner må forholde seg til det foreldrene forteller dem, kun barnevernet har hjemmel i loven til å be om dokumentasjonen som eventuelt bekrefter det foreldrene har fortalt.

Forebygge ved å melde
Omsorgssvikt er en fellesnevner for når foreldrene er ut av stand til å gi barna den omsorgen de må ha for god utvikling. Jo lenger tid det går før noen melder fra til barnevernet, jo alvorligere er det for barna og foreldrene.
Forebygging er ordet vi må holde fast ved. Hvordan forebygge? Jo, ved at psykologene, psykiaterne, legene, fysioterapeutene, barnehagepedagogene, helsesøstrene, PPT-erne, tannlegene, naboene og familiemedlemmene melder fra. De som er ”flinkest”, som jeg sier det, er lærerne, polititjenestemenn og -kvinner og barnevernarbeidere selv.

Ubehaget
Da jeg arbeidet ved barnepsykiatrisk avdeling i fire år, minnet jeg ofte behandlerne om at de ikke måtte glemme å melde fra til barnevernet når de satt med alvorlig bekymring for barn. En psykolog jeg møtte den gang sa at han ikke ville melde til barnevernet fordi han ikke ville bli innkalt som vitne i en rettsak.
Psykologene sitter selvsagt på det samme ubehaget som alle har som melder fra til barnevernet, skal vi la være å melde av den grunn? Jeg kjenner flere som ikke sov flere netter før de sendte sin første bekymringsmelding til barnevernet. Det er en barriere for folk flest å melde fra til barnevernet, det er et ubehag og kanskje måtte vitne mot noen du kjenner eller kanskje er i familie med.
            Men profesjonelle fagarbeidere har likevel ikke lov å gjemme seg bak dette ubehaget.

Else Karin Bukkøy

Barnevernpedagog

(Stod å lese i dagens Stavanger Aftenblad)