tirsdag 14. juni 2016

"Wedler har rett i noe, men bommer stygt". Slik ble overskriften i debattinnlegget i Stavanger Aftenblad i dag. Avisen endrer alltid litt, på formuleringer og overskrifter. Det vet jeg. Men det sentrale er om avisen tok med det vesentligste, og det gjorde den, ordrett. Dere får her min innsendte versjon, så finner dere innlegget selv i dagens avis:

"Tauhetsplikten beskytter barnet og foreldrene – ikke barnevernarbeiderne!


”Det er min påstand nå, etter vel åtte måneder i byens politiske ledelse, at vi som er de fremste politikerne ikke ser barnevernsbarna.  Rett og slett så ser vi ikke barnevernsbarna, fordi mellom oss og barna er det et hav av taushetsplikt. Vi ser heller ikke de foreldrene som opplever å bli fratatt omsorgen for sine barn urettmessig. Mellom oss og foreldrene er det et mørkt rom av vanskelige faglige vurderinger, og selvsagt taushetsplikt. Byens øverste politiske ledelse ser ikke de  barna som er under kommunens omsorg. Vi ser ikke om de blir fulgt godt nok opp, vi ser ikke om de har nok ressurser. Det eneste vi vet er at sannsynligheten for å senere få det vanskelig som voksen, er mye større dersom man er barnevernsbarn.”

Utsnittet jeg har referert her stod i lørdagens avis, skrevet av Fremskrittspartiets Christian Wedler. Christian Wedler vil ha et nytt barnevern. Christian Wedler mener at politikerne har ansvaret og må inn i saker om omsorgsovertakelser i barnevern. Han sammenligner barnevern og brannvesenet fordi de er to av kommunes aller viktigste oppgaver!

Jeg mener at politikere og folk flest skal kunne mene mye om det meste. Politikere skal skissere veien vi som samfunn skal fremover på, de ulike partiene er uenige om hvilken vei som er den smarteste, og til innbyggernes beste. Videre er det noe som heter ny kunnskap. Det forventes ikke at politikere skal være oppdatert på all ny kunnskap, derfor må de omgi seg med flinke ansvarlige fagfolk, som de må ha tillit til kan sitt fag, utført i tråd med gjeldende lovverk. Kommunene har Fylkesmannen som overkikkador dersom fagfolkene svikter.

Det er lett å avdekke brann! Det er vanskelig å avdekke omsorgssvikt! Sammenligningen til Christian Wedler er spesiell.

Av kommunale tjenester er det ofte barnevern og psykiatri/rus-tjenestene som ligger utenfor det logiske. Det absurde inntreffer. Hendelsene som ingen vil tro er sanne, avdekkes her. Taushetsplikten er god for disse personene. Hensikten med taushetsplikten er jo å beskytte barnet og foreldrene, ikke barnevernarbeiderne. Slik skal det være i et rettssamfunn. Menigmann- og kvinne, politiker eller ikke, skal ikke kjenne til disse detaljene i folks privatliv.

Når fylkesnemndene i Norge, 12 i tallet, avgjør om omsorgsovertakelsen er nødvendig, har den fått seg forelagt alle de ikke-delikate opplysningene og historiene. To – tre dager sitter fylkesnemnda og lytter, spør, undrer seg, spør igjen, vil ha tak i alt som er vesentlig i saken, før en avklaring skal tas. Noen ganger får ikke kommunen medhold. Avgjørelsene blir tatt av svært kompetente fylkesnemnder, bestående av en jurist, en fagkyndig og en menigmann eller -kvinne. De tre stemmene teller likt. Dersom foreldre misser omsorgsretten for barna sine i fylkesnemnda, har det rett til å klage til tingretten, gratis. Staten betaler utgiftene for foreldrene som klager, nettopp fordi rettssikkerheten til foreldrene skal ivaretas.

Fylkesnemndene utgjør et forvaltningsnivå (før rettsvesenet), er løftet ut av kommunene, og erstatter de kommunale barnevernsnemndene som vi tidligere hadde rundt om i kommunene. Avgjørelsene om omsorgsovertakelser den gang ble tatt etter drøftinger en time og to i de kommunale barnevernsnemndene. Ikke sjelden kjente politikerne i barnevernsnemndene de foreldrene og barna de skulle avgjøre sakene om, og det kunne av den grunn gjøre avgjørelsene ekstra vanskelige.

De 12 fylkesnemndene har saker hele tiden, dette fører igjen til gode muligheter for å ”treffe” riktig. De er trente til å avdekke alvorlighetsgraden i situasjonen rundt barnet. De er trente til å vurdere hva som er barnets beste, ut fra kunnskapen vi har i dag. Fylkesnemndene ser barnets behov. Tingretten er også langt på vei, bedre og bedre i å se barnets behov.

I fylkesnemnda og rettssystemet opphører taushetsplikten til barnevernsarbeiderne.

Når Christian Wedler vil tilbake til barnevernsnemndene, la de bestemme hvilke saker som skal fremmes for fylkesnemndene, er dette underlig lesning. Det minner meg om da Fremskrittspartiets Jon Alvheim i prosessene i forarbeidet til den nye barnevernloven av 1992, og som er gjeldende i dag, ville brenne fagboken, ”Sveket” av Kari Killèn, på bålet. Boken handler om barn som blir sviktet av foreldre og storsamfunn. Barna som ikke ses og høres. Diskusjonene den gang gikk også høyt. Blant annet var det diskusjon om hvem som skulle være leder av fylkesnemnda, en sosialfaglig eller en jurist? Jeg mener det var klok politikk å velge en jurist, slik det er i dag. Fremskrittspartiet strever nok muligens med å tro på kunnskap, forskning og erfaring? Christian Wedler sine holdninger er skremmende.

I denne uken hørte vi på nyhetene i rikskringkastingen over hele landet at 60.000 barn til en hver tid er utsatt for alvorlig fysisk vold utført av foreldrene. Det er NOVA  som har gjennomført undersøkelsen, ved å snakke med unge voksne som har fortalt om volden, og hva det har påført dem av belastninger, som for eksempel å ikke føle seg trygg i barndommen, tap av selvverdsfølelse og annet (NOVA Rapport 5/16: ”Vold og overgrep mot barn og unge”).

Tallet på barn i Norge som bor utenfor hjemmet er mellom 10.000 og 12.000 til en hver tid. Det er egentlig ikke mange. Men de barna det handler om, må ha et bedre fungerende barnevern enn slik det fungerer i dag. Derfor er Christian Wedler og jeg enige om at vi trenger en ny barnevernlov.

Else Karin Bukkøy
Barnevernpedagog"