torsdag 7. januar 2016

Legitimitet.

Legitimitet betyr å handle i overensstemmelse med loven, her barnevernloven. Men arbeid etter loven må gjøres på en slik måte at alle er enige om at loven er fulgt.

De fleste barnevernsaker handler om å gi hjelpetiltak til barn og familier. For at barnet eller familien skal kunne motta et hjelpetiltak må barnet ha et særlig behov i følge barnevernloven. Det er barneverntjenesten som vurderer behovet. Kravet om at barnet må ha særlige behov, betyr at barnet sitt hjelpebehov må overstige de behov som de fleste andre barn har (St. meld. nr 40 2001-2002).

En studie gjort av Vogt Grinde (2004) viste at det er betydelige forskjeller mellom beslutninger som tas i saker mellom de ulike kommunene sine barneverntjenester. Det er en utfordring å sikre at barneverntjenestene ikke har for store forskjeller i vurdering og valg av hjelpetiltak. Store forskjeller i fagvurderinger gjør det vanskelig for andre å forstå barneverntjenesten. Det blir vanskeligere å skape et åpent barnevern. I tillegg må barneverntjenestene samarbeide med andre instanser i kommunene som arbeider med barn. Dette viser seg å være vanskelig. Luhmann, en tysk systemteoretikker, mener at samarbeid mellom ulike instanser, for eksempel helsestasjonen og barnevertntjenesten, forutsetter at en kan klare å "koble" instansene/systemene. Luhmann sier at nettopp dette er vanskelig, fordi koblingen truer systemet i den enkelte instans. Det truer dermed den jurisdiksjonsgraden som barneverntjenesten er avhengig av.

Jurisdiksjon handler om yrkers myndighets- og ansvarsområde innenfor et arbeidsfelt, altså hvilke oppgaver og rettigheter som er tillagt en profesjon eller en tjeneste. Jurisdiksjoner rangeres med full jurisdiksjon som det høyeste, og med begrensede jurisdiksjoner som det laveste myndighets- og ansvarsområde. Full jurisdiksjon gir eksklusive rettigheter. Et eksempel på full jurisdiksjon er legers rett til diagnostisering og medisinering.

Barnevernloven forutsetter at barneverntjenesten har høy jurisdiksjonsgrad. Barnevernets troverdighet handler ikke bare om å informere slik at en får bukt med sterotypiske oppfatninger og fordommer. Effekten av et åpnere barnevern blir bare god dersom en overbeviser fagpersoner og allmennheten om at en gjør gode vurderinger og velger riktige tiltak. Når andre fagpersoner i andre tjenester som arbeider med barn tiltror barneverntjenesten mindre kompetanse og kvalitet enn det jurisdiksjonsgraden tillagt bareneverntjenesten tilsier, er dette bekymringsfullt. For barnevernet er avhengig av stor tillit til sin yrkesutførelse av politikere, byråkrater, allmenheten og samarbeidspartnere.